Dziś jest niedziela 19 stycznia 2020, dziś są imieniny: Henryka i Mariusza

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8171689
osób

Onet podróże
Polskie Radio

Działka po byłej I plaży w Strzeszowie na sprzedaż

dodano: 2019-07-24 11:01:48

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej, niezabudowanej, położonej w Strzeszowie gm. Trzcińsko-Zdrój, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00038849/4 i oznaczonej nr działki gruntu 265 o powierzchni 4.097 m2 obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Działka gruntowa Nr 265 położona jest w obr. Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Strzeszowskiego, terenów rolnych i działek rekreacyjnych m. Strzeszów. Działka jest nieogrodzona.

W chwili obecnej brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r. aktualizowane uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. teren wskazany jest, w części jako grunty rolne a w części turystyka i rekreacja.
Dla przedmiotowej działki Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał Decyzję nr 83/2017 (znak BMP.RP.6730.91.2017.je) o warunkach zabudowy w trybie art. 59 ust.1 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla inwestycji na działce nr 265 w obr. Strzeszów polegającej na budowie czterech budynków rekreacji indywidualnej.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,00 zł (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Wadium - 16.000 zł (słownie szesnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2019. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27.08.2019 r. na rachunek bankowy Gminy Trzcińsko-Zdrój
nr: 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg w dniu 03.09.2019 r. działka 265”.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcinko-Zdrój.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
-potwierdzenie wniesienia wadium,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń
-osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 2.000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowane winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w razie uchylenia przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także z usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój pok. Nr 10 lub pod nr tel. 91 4148088 w.40.

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Gmina Trzcińsko-Zdrój położona jest w południowo - zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Od strony zachodniej graniczy z gminą Chojna, od południowej - z gminami Mieszkowice i Dębno (powiat Myśliborski) od wschodniej - z gminą Myślibórz (powiat Myśliborski), od północnej z gminą Banie. Gmina zajmuje powierzchnię 170,5 km2. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Turzyca i Tywa. Na terenie gminy znajduje się wiele jezior, największe i atrakcyjne pod względem turystycznym jezioro Strzeszowskie oraz jezioro Trzygłowskie (miejskie). Gmina ma charakter rolniczy - 60% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, 29% zajmują lasy i zadrzewienia, 35% ogółu gruntów rolnych stanowią gleby o dość dobrej jakości 2 i 3 kompleksu. Główne kierunki produkcji rolnej to uprawa zbóż towarowych i paszowych oraz rzepaku, w mniejszym stopniu roślin okopowych i sadowniczych. Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej. Nieliczne gospodarstwa próbują przekwalifikować się na specjalistyczny, ukierunkowany rodzaj produkcji (np. warzywno-kwiatowej czy ziół). Na terenie gminy funkcjonują przedsiębiorstwa działające w zakresie usług produkcyjno - usługowych, zajmują się głównie pozyskiwaniem i dystrybucją kruszyw mineralnych oraz żwiru a także produkcją materiałów budowlanych i transportem kredy pojeziernej oraz kompleksowymi usługami w sektorze rolniczym.
Gmina Trzcińsko-Zdrój dysponuje terenami, które mogą zostać wykorzystane z myślą o rozwoju pozarolniczym. W długoletniej strategii Gmina stara się o sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, wskazujących tereny o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym i usługowym. Powiązania komunikacyjne miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój są korzystne dla rozwoju regionu. Podstawową drogą przechodzącą równoleżnikowo przez teren gminy jest droga krajowa nr 26 relacji Krajnik Dolny (granica państwa) - Chojna - Trzcińsko - Myślibórz, długość odcinka tej drogi w granicach gminy wynosi 9,882 km.
Pod względem ilościowym na terenie gminy istnieje dobrze rozbudowana sieć dróg. Gmina posiada dogodne połączenie z granicą państwa i komunikacja przebiega tu bez utrudnień.
Szkielet układu drogowego gminy stanowią również liczne drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych. Gminę zamieszkuje ok. 5420 ludności, siedzibą gminy jest miasto Trzcińsko-Zdrój położone w północno-zachodniej części gminy i liczy ok. 2300 mieszkańców.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00