Dziś jest poniedzialek 22 października 2018, dziś są imieniny: Filipa i Kordulii

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6907878
osób

Wyróżnienia

Zaproszenie do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości w roku 2018

dodano: 2017-12-13 08:26:58

Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie wyceny nieruchomości w roku 2018 na potrzeby Gminy Trzcińsko-Zdrój. Czynności objęte zamówieniem będą zlecane do wykonywania sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.

I. Zamawiający:

Gmina Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

tel. 91 414-80-88, fax 91 414-81-03

NIP 858-173-16-65, REGON 811684835

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie wyceny nieruchomości w roku 2018 na potrzeby Gminy Trzcińsko-Zdrój. Czynności objęte zamówieniem będą zlecane do wykonywania sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.

 

III. Czas trwania umowy:

od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

IV. Kryterium wyboru:
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.
  2. Ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

 

Lp= Cn/Cb x 100%

gdzie: Lp – liczba punktów

           Cn – cena oferty najtańszej

           Cb – cena oferty badanej

           100% - kryterium cenowe

 

3.   Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 punktów.

4.   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę:

1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień zawodowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty, zgodnie z pkt V. niniejszego zaproszenia.

2. Ceny wyrażone w ofercie mają być wyrażone liczbowo i winny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4. Oferta ma obejmować całość zamówienia, zostać podpisana przez osobę uprawnioną w imieniu wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez jego upełnomocnionego przedstawiciela.

6. Wszystkie strony oraz ewentualne poprawki winny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania winno być dołączone do oferty.

7. Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta w formie skanu (plik pdf, lub jpg) powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: um@trzcinsko-zdroj.pl do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 13:00

2. Oferty złożone po terminie nie będą zwracane wykonawcom, nie będą też rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej urzędu.

 

IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: Magdalena Noga - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju tel. 91 4148088 wew. 31, e-mail: nieruchomosci@trzcinsko-zdroj.pl

 

X. Zamawiający zastrzega:
  1. Możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i na każdym etapie.
  2. Możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej ofert przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3. Możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.
  4. W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.
XI. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3.

 

Burmistrz Gminy Zbigniew Kitlas

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Zapytanie ofertowe
- Załącznik  1
- Załącznik  2
- Załącznik  3
 
- Protokół z wyboru wykonawcy.pdf

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00