Dziś jest poniedzialek 22 października 2018, dziś są imieniny: Filipa i Kordulii

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6907756
osób

Wyróżnienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano: 2017-12-01 15:01:55

Obsługa geodezyjna Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Gmina Trzcińsko-Zdrój zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

tel. 91 4148088

fax 91 4148103

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

 1. CZAS TRWANIA UMOWY

Od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.
 2. Ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

 

Lp= Cn/Cb x 100%

      gdzie:  Lp – liczba punktów

           Cn – cena oferty najtańszej

           Cb – cena oferty badanej

           100% - kryterium cenowe

 

3.   Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 punktów.

4.   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska

     największą liczbę punktów.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

 1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
 2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień zawodowych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty, zgodnie z pkt V. niniejszego zaproszenia.

2. Ceny wyrażone w ofercie mają być wyrażone liczbowo i winny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4. Oferta ma obejmować całość zamówienia, zostać podpisana przez osobę uprawnioną w imieniu wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez jego upełnomocnionego przedstawiciela.

6. Wszystkie strony oraz ewentualne poprawki winny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania winno być dołączone do oferty.

7. Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta w formie skanu (plik pdf, lub jpg) powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: um@trzcinsko-zdroj.pl do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 13:00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą zwracane wykonawcom, nie będą też rozpatrywane
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej urzędu

 

 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: p. Magdalena Noga - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju tel. 91 4148088 wew. 31, e-mail: nieruchomosci@trzcinsko-zdroj.pl

   

    X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA:

1. Możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i na każdym etapie.

2. Możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty

    przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed

    zawarciem umowy.

4. W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

 

          Burmistrz

(-) Zbigniew Kitlas

 

Załącznik:

- Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1,

- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 2,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania nr 3.

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

19 grudzień 2017 r. ogłoszenie wyników

- Protokół z wyboru wykonawcy.pdf

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00