Dziś jest środa 23 stycznia 2019, dziś są imieniny: Ildefonsa i Rajmunda

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7141861
osób

Wyróżnienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2017-11-16 12:42:16

Przedmiot zamówienia:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zamawiający:

Gmina Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Podstawa prawna:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, architektów tym przeprowadzenie analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2018, a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2018 roku:

a. około 25 projektów decyzji o warunkach zabudowy,
b. około 5 projektów  zmieniających decyzję o warunkach zabudowy,
c. około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d. około 2 projektów zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
e. Ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

Zamówienie obejmuje także:

  1. przeprowadzanie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzania analizy, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa  w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;
  3. wprowadzanie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania;
  4. poprawienie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
  5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, publicznego przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  6. przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu przez Zamawiającego wniosku o jej wydanie.

Warunki udziału w postępowaniu:

złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz dołączyć:

  1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);
  2. stwierdzenie przygotowania zawodowego osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem).
Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Kryterium wyboru oferty:

cena 100%

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

oferty można składać osobiście lub na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w kopercie z dopiskiem: „Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Trzcińsko-Zdrój”. Oferty należy złożyć do dnia 08 12.2017 r w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, w sekretariacie do godziny 15,30. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Pozostałe informacje:

w sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumienie drogą: pisemną, telefoniczna pod nr 91 4148088 w.38, pocztą elektroniczną adres budownictwo@trzcinsko-zdroj.pl.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną

 

Załączniki:

- formularz oferty

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00