Dziś jest środa 20 czerwca 2018, dziś są imieniny: Bogny i Florentyny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6601419
osób

Wyróżnienia

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

dodano: 2017-08-23 14:35:05

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój OGŁASZA I PRZEBIEG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 155 o powierzchni 0,06 ha, położonej w obrębie Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój

dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00060606/2, która nie jest obciążona hipoteką.

Dla wycenianej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsko Zdrój Nr VI /52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowanego Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w/w teren wskazany jest produkcja rolna wysokointensywna.

Ograniczenia – obszar  specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska” PLB 320033.

Działka ze względu na kształt (długa i wąska) nie ma przymiotu nieruchomości do odrębnego wykorzystania i zagospodarowania, może natomiast zostać zbyta na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu na sprzedaż działki 155 mogą brać udział właściciele (współwłaściciele) sąsiednich nieruchomości, obejmujących działki nr 154, 156, 157/3, 157/4.

 

Cena wywoławcza netto: 7.140,oo zł

                                                (słownie złotych siedem tysięcy sto czterdzieści 00/100 netto)

 

Termin przetargu: 29 września 2017 roku o godz. 9:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 26 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pokój nr 4 do godz. 15:30, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym działki wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającym tytuł własności (współwłasności) nieruchomości,

2) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój nr 94937010200400013020040001 wadium w wysokości 750,00zł najpóźniej do dnia 26 września 2017 roku (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

W dniu 28 września 2017 roku Komisja przetargowa dokona weryfikacji zgłoszeń i poda listę oferentów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

 

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 310,00 zł

2) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentem poświadczającym tożsamość firmy,

4) uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej – poświadczonej notarialnie)

5) małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka.

6) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

7) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

8) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

9) nabywca ponosi koszty sądowe i koszty umowy notarialnej,

10) nabywca dokona w razie potrzeby na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 wew. 31.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00